DIY: 106 1,5d смяна на ангренажен ремък, ролки, пистов ремък

ivopejoto
наборник
Мнения: 1
Регистриран на: чет авг 12, 2010 6:48 pm
Град: pernik

DIY: 106 1,5d смяна на ангренажен ремък, ролки, пистов ремък

Мнениеот ivopejoto » ср авг 18, 2010 9:57 pm

Приятели, как се зацепва дизелова 106 -ца, 1400 93 год. кажете, моля ви.

Потребителски аватар
Burkov
генерал
генерал
Мнения: 4348
Регистриран на: пет фев 04, 2005 6:58 pm
Град: София
Кара: 106 Rallye, и бавна Toyota
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times

Re: пежо 106 дизел

Мнениеот Burkov » чет авг 19, 2010 11:06 am

Ами като начало добър ден колега.
Ето ти информацията:

..jpg
..jpg (78.57 KиБ) Видяна 5604 пъти
ispeedbumps

Потребителски аватар
kalinveliki
сержант
сержант
Мнения: 317
Регистриран на: пон апр 09, 2007 12:08 am
Град: Плевен, Враца
Кара: Ситроен САКСО 1,5Д
Been thanked: 6 times

Re: пежо 106 дизел

Мнениеот kalinveliki » пет авг 20, 2010 2:29 pm

Ето аз си направих такава инструкция за 1,5 Д

Timing belt replacement intervals. График интервали колан замяна.
Where possible the recommended intervals have been compiled from vehicle manufactures information. In a few instanced no recommendation has been made by the manufacturer and the decision to replace the belt must be made from the evidence of a thorough examination of the condition of the existing belt.
Apart from the visible condition of the belt, which is explained fully in the general instructions/toothed timing belts section, there are several other factors which must be considered when checking a timing belt: Ако е възможно, препоръчва интервали са съставени от превозно средство, произвежда информация. В няколко instanced препоръка не е направено от производителя, както и решението за замяна на колана трябва да бъде направено от доказателствата на задълбочено проучване на състоянието на съществуващите колан.
Освен видим състоянието на колан, което се обяснява изцяло в общите инструкции / зъбни времето колани раздел, има множество други фактори, които трябва да бъдат взети предвид при проверка на времева колан:

1. Is the belt an original or a replacement. Дали колан оригинал или замяна.
2. When was the belt last replaced and was it at the correct mileage. Кога за последно заменя колан и е най-правилното пробег.
3. Is the service history of the vehicle know. Дали услуга историята на превозното средство, знам.
4. Has the vehicle been operated under arduous conditions which might warrant a shorter replacement interval. Има превозното средство се експлоатира при трудни условия, които могат да доведат до по-кратък интервал на смяна.
5. Is the general condition of other components in the camshaft drive, such as the tensioner, pulleys, and other ancillary components driven by the timing belt, typically the water pump, sound enough to ensure that the life of the replacement belt will not be affected. Е общото състояние на останалите компоненти в разпределителния вал, шофиране, като обтягане, ролки, както и други допълнителни компоненти, задвижван от времето колан, обикновено водна помпа, звук достатъчно, за да гарантира, че животът на замяната колан няма да бъде засегната.
6. If the condition of the existing belt appears good, can you be satisfied that the belt will not fail before the next check or service is due. Ако състоянието на съществуващите колан изглежда добре, може да се увери, че на колана няма да дефектира преди следващата проверка или услуга е дължимо.
7. If the belt does fail, have you considered the consequences. If the engine is an INTERFERENCE type then considerable expensive damage may well be the result. Ако колан се провалят, има ли си внимание на последиците от него. Ако двигателят е един вид НАМЕСА след значителни щети скъпо и може да бъде резултат.
8. The cost of replacing a belt as part of a routine service could be as little as 5 to 10% of the repair cost following a belt failure. Make sure your customer is aware of the consequences. Разходите за замяна на колан, като част от рутинните услугата може да бъде по-малко от 5 до 10% от разходите за ремонт след колан недостатъчност. Уверете се, че клиентът е наясно с последствията.
9. If in doubt about the condition of the belt – RENEW it. Ако имате съмнения относно състоянието на колан - RENEW него.
10. Refer to the Toothed Timing Belts/Service Replacement section for further information relating to arduous or adverse operating conditions, inspection and service replacement. Вижте зъбни Колани Време / Сервиз заместване точка за по-нататъшна информация, свързана с труден или неблагоприятни условия на работа, контрол и услуги замяна

untitled.JPG
untitled.JPG (72.45 KиБ) Видяна 5583 пъти

untitled2.JPG
untitled2.JPG (75.65 KиБ) Видяна 5583 пъти
untitled2.JPG
untitled2.JPG (75.65 KиБ) Видяна 5583 пъти

Removal Демонтаж

1. Raise and support front of vehicle. Вдигнете и подкрепете предницата на превозното средство
2. Remove: Премахване на:
- RH front wheel. Дясно предно колело.
- Inner wing panel. Вътрешният подкалник
- Glow plug relay. Do not disconnect wires. Реле Glow куплунг. Не изключвайте кабели
- Timing belt upper cover [1] Горният капак над ремъка [1]
- Auxiliary drive belt. Спомагателни ремъчни предавки.
- Crankshaft pulley bolts [2]. Болтовете на ролката на коляновия вал [2].
- Crankshaft pulley [3] Ролката на коляновия вал [3]
- Timing belt lower cover [4]. Долният капак над ремъка [4].
3. Turn crankshaft clockwise to setting position. Insert timing pin in flywheel [5] Tool No 4507-T.A. Завъртете коляновия вал по часовниковата стрелка за определяне позицията. Поставете временния пин за застопоряване в маховика [5] Инструмент 4507-ТА
4. Insert timing pin in injection pump sprocket [6] Tool No 4527-T.S1. Поставете временния пин в отвора на горивната помпа [6] Инструмент 4527-T.S1.
5. Insert timing pin in camshaft sprocket [7]. Tool No 4527-T.S2. Поставете временния пин за закрепване в разпределителния вал, пин [7]. Инструмент 4527-T.S2.
Note: If locating holes for timing pins not aligned: turn crankshaft one turn clockwise. Забележка: Ако намирането дупки за временните пинове не съвпаднат: завъртете коляновия вал един оборот по посока на часовниковата стрелка.
6. Slacken tensioner nut [8]. Move tensioner away from belt. Lightly tighten nut. Охлабете обтягането на обтяжната ролка [8]. Премести обтягане далеч от колана. Леко затегнете гайка.
7. Remove timing belt. Премахване на Ангренажния ремък


Special Precautions Специални предпазни мерки

- Disconnect battery earth lead. Прекъсване минуса на акумулатора
- DO NOT turn crankshaft or camshaft when timing belt removed. Не Въртете коляновия вал и разпределителния вал, когато е отстранен ремъка
- Remove glow plugs to ease turning engine. Премахване на подгряващи свещи за облекчаване завъртане на двигателя.
- Turn engine in normal direction of rotation (unless otherwise stated) Включете двигателя в нормалната посока на въртене (освен ако не е посочено друго)
- DO NOT turn engine via camshaft or other sprockets. НЕ завъртайте двигателя чрез Коляновия вал или чрез разпределителен вал или други зъбни колела.
- Observe all tightening torques. Спазвайте всички моменти на затягане
- Check diesel injection pump timing after belt replacement Проверете времето на инжектиране на дизел помпа след смяна на ремъка
Note: Check tensioner pulley and guide pulley for smooth operation.
Забележка: Проверете обтягане на ролката и упътването за обтягане за гладкото функциониране.

1. Ensure timing pins located correctly [5], [6] and [7] Проверете временните пинове разположени ли са правилно [5], [6] и [7]
2. Hold sprockets. Use tool No 6016-T. Slacken bolts [9] and [10]. Tighten bolts finger tight. Ensure sprockets can still turn. Блокирайте зъбните колела. Използвайте инструмента 6016-Т. Звийте болтове [9] и [10]. Затегнете болтовете здраво. Проверете дали зъбните колела се въртят въртене.
3. Turn sprockets fully clockwise in slotted holes. Завъртете зъбните колела само по посока на часовниковата стрелка до достигане на отворите за пиновете.
4. Fit timing belt in anti-clockwise direction, starting at crankshaft sprocket. Ensure belt is taut between sprockets. Поставете ремъка в посока обратна на часовниковата стрелка, като се започне от коляновия вал ролка и т.н.т.. Проверете ремъка да е опънат между зъбните колела.

Note: Turn injection pump and camshaft sprockets slightly anti-clockwise to engage belt teeth. Забележка: Завъртете зъбните колела на инжекционна помпа и разпределителен вал малко обратно на часовниковата стрелка за да съвпаднат зъбите.
5. Attach tension gauge to belt at l. Tool No 4099/4122-T Приложете натиск за колан на l. Инструмент 4099/4122-T
6. Slacken tensioner nut [8]. Insert tensioner tool in square hole of tensioner pulley [11]. Tool; No 4507-T.J Tensioner belt to 100 SEEM units. Tighten tensioner nut to 23 Nm [8]. Отпуснете обтягането на обтяжната ролка [8]. Поставете инструмент за обтягане в квадратни отвора на обтягане на ролка [11]. инструмент 4507-TJ за обтягане на колана до 100 единици. Затегнете обтяжната ролка до 23 Nm [8].
7. Remove tension gauge. Премахване на габарит напрежение.
8. Tighten camshaft and injection pump sprocket bolts [9] and [10]. Tightening torque:23 Nm. Затягане на болтовете на разпределителния вал, и болтове горивната помпа [9] и [10]. Затягане въртящ момент: 23 Nm.
9. Remove timing pins [5], [6] and [7]. Премахване на временните пинове [5], [6] и [7].
10. Turn crankshaft ten turns clockwise. Insert Timing pins [5],[6] and [7]. Завъртете коляновия вал десет оборота по посока на часовниковата стрелка. Поставете временните пинове [5], [6] и [7].
11. Slacken camshaft sprocket bolt [9]. Отпуснете болтовете на разпределителен вал [9].
12. Slacken injection pump sprocket bolt [10]. Отпуснете болтовете на помпата [10].
13. Attach tension gauge to belt at l. Приложете напрежение на ремъка на I.
14. Slacken tensioner nut [8]. Insert tensioning tool in square hole of tensioner pulley [11]. Tool No 4507-T-J. Tensioner belt. New belt: 55±5 SEEM units. Used belt: 44 SEEM units. Отпуснете обтяжната ролка [8]. Поставете инструмента за опъване в квадратен отвор на натегнете на ролка [11]. Инструмент 4507-Т-Дж. Обтягане на ремъка. Нов ремък: 55 ± 5 SEEM единици. Използвани ремъци: 44 SEEM единици.
15. Tighten tensioner gauge. Затегнете обтягане на габарити.
16. Remove tension gauge. Премахване на габарит напрежение.

17. Tighten camshaft and injection pump sprocket bolts [9] and [10]. Tightening torque: 23 Nm. Затягане на болтовете на разпределителния вал, и болтове горивната помпа [9] и [10]. Затягане въртящ момент: 23 Nm.
18. Remove timing pins [5], [6] and [7]. Премахване на временните пинове[5], [6] и [7].
19. Turn crankshaft two turns clockwise. Insert flywheel timing pin [5]. Завъртете коляновия вал две оборота по посока на часовниковата стрелка. Поставете пина на маховик временно [5].
20. Ensure timing pins can be inserted easily in sprockets [6] and [7]. If not: Repeart installation procedure. Проверете дали временните пинове могат да се вмъкват лесно в зъбните колела [6] и [7]. Ако не: Повторете инсталационната процедура.
21. Install components in reverse order of removal. Инсталиране на компоненти в обратен ред на отстраняването.
22. Tighten crankshaft pulley bolts [2]. Tightening torque: 20Nm. Затягане на болтовете на ролката на коляновия вал [2]. Затягане въртящ момент: 20Nm.
Прикачени файлове
untitled.JPG
untitled.JPG (72.45 KиБ) Видяна 5583 пъти
Предлагам услуги с винтова преса до 5 тона за Плевен (избиване и набиване на шарнири и др.). Калин - 088__71__94__012

Потребителски аватар
Burkov
генерал
генерал
Мнения: 4348
Регистриран на: пет фев 04, 2005 6:58 pm
Град: София
Кара: 106 Rallye, и бавна Toyota
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times

Re: пежо 106 дизел

Мнениеот Burkov » пет авг 20, 2010 2:59 pm

:bravo: :bravo: :bravo:
ispeedbumps

bloodbath
сержант
сержант
Мнения: 378
Регистриран на: пон ное 20, 2006 12:38 pm
Град: София
Кара: BMW 320
Been thanked: 1 time
Контакти:

Re: пежо 106 дизел

Мнениеот bloodbath » нед авг 22, 2010 10:37 pm

Няма нищо сложно :)

Потребителски аватар
kalinveliki
сержант
сержант
Мнения: 317
Регистриран на: пон апр 09, 2007 12:08 am
Град: Плевен, Враца
Кара: Ситроен САКСО 1,5Д
Been thanked: 6 times

Re: пежо 106 дизел

Мнениеот kalinveliki » пон ное 15, 2010 6:18 pm

Предлагам услуги с винтова преса до 5 тона за Плевен (избиване и набиване на шарнири и др.). Калин - 088__71__94__012

Потребителски аватар
So
генерал
генерал
Мнения: 21402
Регистриран на: нед авг 19, 2007 11:28 am
Град: Бургас / Стара Загора
Кара: Peugeot 406 Estate 2.0i 16V / Peugeot 306SL 1.9D / Peugeot 106 1.0 Mi
Has thanked: 416 times
Been thanked: 1558 times

Re: пежо 106 дизел

Мнениеот So » пон ное 15, 2010 6:21 pm

Браво, колега. Добра работа! :bravo:

Потребителски аватар
бат Сандо
ЧЛЕН НА КЛУБА
ЧЛЕН НА КЛУБА
Мнения: 3935
Регистриран на: нед ное 16, 2008 3:42 pm
Град: ВАРНА
Кара: 406 комби бегачка
Has thanked: 1592 times
Been thanked: 558 times

Re: DIY: 106 1,5d смяна на ангренажен ремък, ролки, пистов р

Мнениеот бат Сандо » ср авг 10, 2011 8:16 pm

Свири ми ремък при мокро време ,и все при жената се случва , 106 ГТИ , идеи някакви ? :)
114

Потребителски аватар
ribara
генерал
генерал
Мнения: 3168
Регистриран на: съб юни 03, 2006 9:38 am
Град: Раднево/Сливен
Кара: Ситроен Ц5 3.0 V6.Хонда CR-V
Has thanked: 11 times
Been thanked: 84 times

Re: DIY: 106 1,5d смяна на ангренажен ремък, ролки, пистов р

Мнениеот ribara » ср авг 10, 2011 9:36 pm

Да , не и давай да я кара,явно е хлабав, или иска подмяна :idea:
Гледай да не ти просвири другия-агренажния :lol:
Ако искаш да си щастлив 2 часа -напий се, ако искаш да си щастлив 1 месец-ожени се, ако искаш да си щастлив цял живот -ходи за риба!
А ако искаш да се скараш с некой-дай му пари назаем!

RS306180
наборник
Мнения: 2
Регистриран на: чет мар 08, 2018 8:39 am
Град: Ketterig UK
Кара: 106 d, 306 RS

Re: DIY: 106 1,5d смяна на ангренажен ремък, ролки, пистов ремък

Мнениеот RS306180 » чет мар 08, 2018 8:54 am

моля за схема.


Върни се в “106”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта